Copyright (© 2001-2014 DISC bv, Haarlem)

Alle rechten voorbehouden. Alle werken en informatie in de RESEARCHSOFTWARE.com / SHOP.ESDNOW.COM / VANDALE.ESDNOW.COM / 3DARENA.COM shops zijn beschermd door het auteursrecht en/of databankrechten van DISC bv en/of haar licentiegevers. Als gebruiker mag u de informatie op beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DISC bv mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media of op welke andere wijze ook.